Whistleblowerordning


Vi har oprettet en whistleblowerordning. Vi opfordrer dig til at læse dette, før du anmelder din mistanke eller bekymring via ordningen.

Hvem kan bruge whistleblowerordningen?

Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er nuværende eller tidligere ansat i DS Gruppen (“whistleblowere”).

Hvad kan du indberette?

Du kan bruge vores whistleblowerordning, hvis du har viden eller begrundet mistanke om alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold samt overtrædelser af EU-retten som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten. Det kan f.eks. være følgende:

  • Strafbare forhold, f.eks. bedrageri, underslæb, misbrug af aktiver, forfalskning af dokumenter, regnskabsmanipulation, bestikkelse, korruption, hvidvask og terrorfinansiering
  • Brud på konkurrence- og udbudsregler
  • Fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, herunder alvorlige eller gentagne brud på arbejdssikkerheden
  • Væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet
  • Overtrædelse af tavshedspligt
  • Overtrædelser af beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger
  • Alvorlige overtrædelser af interne retningslinjer og regler i DS Gruppen (f.eks. de individuelle selskabers personalehåndbøger og retningslinjer)
  • Diskrimination, grov mobning, grov chikane, fysisk vold, trusler og seksuelle krænkelser


Ovenstående er alene eksempler. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din indberetning falder inden for whistleblowerordningen, opfordrer vi dig til at bruge vores whistleblowerordning. Indberetningen vil herefter blive vurderet, og du vil modtage en tilbagemelding på, om din indberetning er omfattet af whistleblowerordningens anvendelsesområde.

Forhold som samarbejdsvanskeligheder, utilfredshed med lønforhold, mindre overtrædelser af interne retningslinjer om sygefravær, rygning, alkohol, brug af kontorartikler m.v. skal ikke indberettes gennem whistleblowerordningen, men skal indberettes gennem vores normale ledelsesstruktur dvs. til nærmeste leder.

Brug ikke whistleblowerordningen til at rapportere begivenheder, der udgør en umiddelbar trussel mod liv eller ejendom. Hvis du har brug for nødhjælp, bedes du kontakte de offentlige nødtjenester. Vi opfordrer dig til at benytte vores whistleblowerordning, hvis du har en bekymring eller mistanke om alvorlige forhold. Du kan dog også vælge at indberette din mistanke eller bekymring til de eksterne whistleblowerordninger, som er oprettet af myndighederne.

PwC

Din indberetning går direkte til en ekstern tredjepart (PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ”PwC”). PwC er et uafhængigt revisions-, skatte- og rådgivningshus, som på vegne af DS Gruppen modtager indberetninger for at sikre en uafhængig kanal for dig, der indberetter. Efterfølgende sendes din indberetning videre til behandling hos DS Gruppen.

PwC foretager en indledende vurdering af, om indberetningen er omfattet af whistleblowerordningen og tager en dialog med whistleblowere, såfremt der er behov for uddybende information, eller hvis indberetningen giver anledning til opfølgende spørgsmål. PwC vil herefter foretage en habilitetsvurdering, som skal afdække, hvem der kan håndtere indberetningen i DS Gruppen, så indberetningen kan behandles af en upartisk og kompetent person i DS Gruppen og dermed ikke videresendes til en person, som indberetningen vedrører direkte eller indirekte, eller hvor der kan være risiko for interessekonflikt.

CFO’en for DS Gruppen

CFO’en for DS Gruppen er ansvarlig for whistleblowerordningen i hele DS-Gruppen. CFO’en for DS Gruppen er en særlig kompetent og uafhængig person, som har ansvaret for at sikre en omhyggelig opfølgning på indberetninger, ligesom CFO’en i for DS Gruppen har ansvaret for at vurdere, hvilke tiltag der er behov for at iværksætte på baggrund af din indberetning.

Du kan læse mere om vores whistleblowerordning i vores whistleblowerpolitik

Download whistleblowerpolitik

Du kan se mere om rolle- og ansvarsfordelingen i dette procesoverblik

Download flow chart

Fortrolighed og objektivitet

Alle, der modtager og følger op på indberetninger, er underlagt en særlig tavshedspligt. Undersøgelse af indberetninger udføres under behørig iagttagelse af uafhængighed, fortrolighed, databeskyttelse og sikkerhed.

DS Gruppen og PwC behandler alle oplysninger om whistleblowerens og berørte personers identitet strengt fortroligt i videst muligt omfang.

Beskyttelse af whistleblowere

DS Gruppen tillader ingen form for repressalier eller chikane mod whistleblowere. En whistleblower, som i god tro indberetter en rimelig mistanke eller bekymring via whistleblowerordningen, vil ikke blive mødt med repressalier eller blive udsat for negative konsekvenser, herunder konsekvenser af ansættelsesretlig karakter, selvom indberetningen senere måtte vise sig at være ubegrundet.

Foretag din indberetning

Hvis du foretager en indberetning fra din arbejdscomputer, og mens du er på vores netværk, eller via ovenstående link til ordningen, skal du vide, at dette vil blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på vores netværk.

Alternativt kan du anvende vores QR-kode til at foretage indberetningen via din telefon eller tablet. Vær opmærksom på, at du ikke må være tilkoblet wifi-netværket, når du foretager din indberetning:

Vi bruger cookies til at optimere din oplevelse af vores hjemmeside, til statistik og til markedsføringsbrug.


Afvis alle cookies Acceptér nødvendige cookies Acceptér alle cookies